Reindustrialització i enfortiment competitivitat industrial 2017 [CONVOCATÒRIA TANCADA]

Objecte:

a) Creació d’establiments industrials.
b) Trasllat d’establiments industrials.
c) Ampliacions de la capacitat productiva d’establiments industrials.
d) Millora i/o modificació de línies productives existents prèviament.

Despeses elegibles:

a) Creació d’establiments industrials:

  • Obra Civil: inversions materials en urbanització i canalitzacions, amb exclusió expressa de terrenys.
  • Edificació: inversions materials per l’adquisició, construcció, ampliació o adequació de naus industrials, així com de les seves instal·lacions i equips no vinculats directament al procés productiu.
  • Adquisició d’aparells i equips materials directament vinculats a la producció, exclosos els elements de transport exterior.

La suma dels conceptes d’obra civil i edificació no podrá superar el 70% del pressupost total finançable. 

b), c) y d):  Trasllat d’establiments industrials, ampliacions de la capacitat productiva d’establiments industrials, millora i/o modificació de línies productives existents prèviament:

  • Obra Civil: Inversions materials en urbanització i canalitzacions, amb l’exclusió expressa de terrenys.
  • Edificació: Inversions materials per l’adquisició, construcció, ampliació o adequació de naus industrials, així com de les seves instal·lacions i equips no vinculats directament al procés productiu.
  • Aparells i equips de producció: Adquisició d’actius materials directament vinculats a la producció, exclosos els elements de transport exterior.
  • Enginyeria de procés de producció: Despeses de personal propi, materials necessaris, i col·laboracions externes necessàries pel disseny i/o re-disseny de processos, directament vinculats amb els aparells i equips de l’apartat anterior. Queda expressament exclosa qualsevol forma d’enginyeria civil o consultoria associada a la gestió i tramitació del finançament sol·licitada.

La suma dels conceptes d’obra civil i edificació no podrá superar el pressupost d’aparells i equips directament vinculats a la producció, excepte en els projectes de trasllat (b). En aquest cas la suma dels conceptes d’obra civil i edificació podrá arribar al 70% per cent del pressupost finançable total. La despesa d’Enginyeria de procés de producció no podrá superar el 30% del pressupost d’adquisició d’aparells i equips de producció. 

Tipologia de l’ajuda:

Préstecs de fins al 75% de l’import acceptat del projecte.

En el cas d’empreses constituïdes en l’any 2016 o 2017, l’import serà com a màxim 3 vegades els recursos propis de l’empresa. En els restants casos, aquest limit serà de cinc vegades els fons propis del sol·licitant.
En qualsevol cas, el finançament pública concedida per qualsevol administració pública, no podrá superar el 75% del pressupost total del projecte.

Termini d’amortització: 10 anys, inclosos 3 de carència. 

Tipus d’interès: El tipus d’interès es determinarà en funció de la classificació obtinguda pel beneficiari segons i el percentatge de garantia sobre el préstec concedit;

Classificació Percentatge de garantia sobre el préstec concedit
≥ 70% <70% y ≥41% <41% y ≥10%
Excel·lent 1,58% 1,58% 1,58%
Bona 1,58% 1,58% 2,20%
Satisfactòria 1,58% 2,20% 4,00%

 

Garanties: En el moment de la sol·licitud s’hauran de presentar garanties pel 10% de l’import sol·licitat.

Amb la finalitat de reduir el tipus d’interès podrá constituir garanties addicionals abans de què es resolgui la concessió del préstec. Aquestes garanties no podran ser dipòsits en efectiu.

Pressupost mínim de las inversions: 100.000 €.

Requisits:

Termini per realitzar els projectes: des de l’1 de gener de 2017 fins 18 mesos després de la data de concessió.

Empreses amb activitat industrial productiva amb codis CNAE 2009: 10-32.

 

Termini de sol·licitud:

Des del 30 de maig de 2017 fins el 17 de juliol de 2017.