Inversions empresarials d’Alt Impacte [CONVOCATÒRIA TANCADA]

Objecte:

Projectes d’inversions realitzats a Catalunya tant per a empreses ja establertes com d’empreses en procés d’establir-s’hi.

Tipus de projectes:

 1. Creació d’ocupació
 2. Inversió empresarial en actius fixos
 3. Creació d’ocupació i d’inversió empresarial en actius fixos
 4. Creació Centres de R+D+i;
 5. Inversió en actius fixes vinculats a adquisició Unitats Productives d’empreses en concurs de creditors del sector industrial o de de serveis a la industria
 6. Projectes de Recerca i desenvolupament
 7. Estratègics per a l’economia catalana (creació ocupació i inversió), implantació de noves empreses o bé obertura de nous emplaçaments o diversificació de l’activitat empresarial

Beneficiari:

Empreses ja establertes a Catalunya o empreses en procés d’establir-s’hi.

Requisits:

 • Projectes de creació d’ocupació: mínim 15 nous llocs de treball, excepte en projectes de Centres de Serveis: mínim 50 nous llocs.
 • Projectes d’inversió empresarial en actius fixos materials i immaterials la despesa  mínima ha de ser de 2 milions d’euros.
 • Període de realització de projectes de creació d’ocupació, inversió empresarial o centres R+D+i: de l’1 de gener de 2017 i al 31 de desembre de 2018.
 • Projectes de creació o ampliació de centres R+D+i: mínim 8 llocs de treball o mínim 5 llocs i inversió en equipament mínima de 500.000 €.
 • Projectes R+D, despesa mínima de 1 M €.
 • Projectes d’inversió en actius fixes vinculats a adquisició d’Unitats Productives d’empreses en concurs de creditors,  despesa mínima en actius fixes de 200.000 €.
 • Projectes estratègics (municipis concrets): inversió mínima 5 M € i creació mínima de 50 llocs de treball. (veure mapa que figura en la pàgina següent).
 • Període de realització de projectes estratègics: 2 anys a partir de la data de sol·licitud.
 • Cas de projectes estratègics: finançament propi almenys de un 25%.
 • Mantenir la Inversió/ocupació durant un període mínim de 3 anys (Projectes estratègics de l’economia catalana el període de la inversió serà de 5 anys).

Tipus d’ajut:

Subvenció de fins el 10 % del pressupost elegible en projectes d’inversió i en els estratègics.
Subvenció de fins el 20% del pressupost elegible en projectes de creació d’ocupació, creació de centres R+D+i i en actius fixes compra unitats productives d’empreses en concurs de creditors.
Subvenció de fins el 25% en projectes R+D+i.

Termini de sol·licitud:

Fins el 18 d’Octubre de 2017