Reptes Col·laboració 2017 [CONVOCATÒRIA TANCADA]

Objecte:

Projectes per fomentar la cooperació entre organismes de recerca i empreses per a la realització conjunta de projectes de R+D+I, amb la finalitat última de procurar, a mig i llarg termini, l’obtenció de retorns socials, inclosos els derivats de la millora de la competitivitat del teixit productiu del país. Els sectors d’interès són: (1) Salut, canvi demogràfic i benestar; (2) Seguretat i qualitat alimentàries; activitat agrària productiva i sostenible, recursos naturals, investigació marina i marítima; (3) Energia, segura, eficient i neta; (4) Transport intel·ligent, sostenible i integrat; (5) Acció sobre el canvi climàtic i eficiència en la utilització de recursos i matèries primeres; (6) Canvis i innovacions socials; (7) Economia i societat digital i (8) Seguretat, protecció i defensa.

Requisits:

Durada: 2-4 anys (durada mínima fins a 31/12/2019 i màx. fins a 31/12/2021)

Efecte incentivador de l’ajuda

Consorci: Mínim 2 entitats participants: empresa i organisme d’investigació
• Participació mínima de cada entitat: 10% del pressupost total.
• Participació empresarial> 60% (cap empresa pot suportar més del 70%)

Pressupost> 500.000 €.

Subcontractació <50% del cost total del projecte

Tipus d’ajut:

Per a empreses: préstecs de fins al 95% del pressupost elegible (tipus d’interès = Euribor, amortització a 10 anys, 3 anys carència i garanties *)

* Serà necessària la presentació de garanties (mínimes del 25%) quan el préstec per beneficiari sigui superior a 200.000 € o quan el préstec total concedit al projecte sigui igual o superior a 1.000.000 €.

Sector públic: fins el 100% de subvenció o bestreta reemborsable amb càrrec al FEDER, però per a les empreses del sector públic, qualsevol que sigui la seva forma jurídica, la intensitat d’ajut serà del 40%.

Termini de presentació sol·licituds:

Del 14 de novembre fins el 13 de desembre de 2017 a les 15:00 h (hora peninsular)