Ajudes per a la rehabilitació energètica d’edificis PAREER II

Objecte:

Incentivar i promoure la realització d’actuacions de reforma que redueixin les emissions de diòxid de carboni, mitjançant la millora d’eficiència energètica, i l’aprofitament de les energies renovables als edificis existents, amb independència del seu ús i de la naturalesa jurídica dels seus titulars.

Beneficiaris:

Propietaris d’edificis existents destinats a qualsevol ús.
Comunitats de propietaris o agrupacions de comunitats de propietaris d’edificis residencials.
Empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’edificis, que acreditin aquesta condició.
Les empreses de serveis energètics (ESEs).

Tipus d’ajuda:

Ajuda dinerària sense contraprestació d’un màxim del 30%, complementada amb un préstec reemborsable, per un import màxim d’un 70%. (tipus d’interès Euribor + 0,0%, termini màxim d’amortització de 12 anys, amb període de carència opcional d’1 any).
NOVETAT: Els beneficiaris poden comptar amb un avançament, de fins el 40% de l’ajuda concedida.

Característiques de l’ajuda:

Inversions elegibles Millor de l’eficiència energètica de la envolvent tèrmica.
Substitució d’energia convencional per energia geotèrmica.
Substitució d’energia convencional per energia solar tèrmica.
Millor de l’eficiència energètica d’instal·lacions tèrmiques i d’il·luminació.


Termini de presentació de sol·licituds:
 

Desde 03/02/2018 fins el 31/12/2018 o esgotament del pressupost disponible.