LÍNIA D’AJUDA A PROJECTES INDUSTRIALS (IVACE)

Objecte:

Projectes que facilitin la viabilitat econòmica de les inversions en estalvi d’energia en els processos industrials existents en les empreses de la Comunitat Valenciana.

Requisits:

 • Període de retorn energètic de la inversió superior a 2 anys i un rati d’estalvi d’energia primaria/inversió superior a 150 tep /M€.
 • Consideració: Cost subvencionable superior a 10.000€.
 • Equips adquirits han de ser nous.
 • Inici de projectes posterior a la data de presentació de la sol·licitud.
 • Termini d’execució i justificació:
  • Projectes sense co-finançament FEDER fins el 20 de desembre de 2018
  • Altres projectes fins el el 30/05/2019.

Tipus d’ajuda:

Subvenció a fons perdut amb una dotació pressupostaria de 2.600.000 €

Programa d’estalvi i eficiència energètica en la industria: 2.400.000 €

Programa d’implantació de sistemes de gestió energètica: 200.000 €

Quantitat màxima de l’ajuda: 30% del cost subvencionable amb un màxim de 200.000 por projecte.

Ajudes que podran comptar amb finançament del Fons Europeu de desenvolupament regional (FEDER), amb un porcentatge del 50% a través del Programa Operativo de la Comunidad Valenciana 2014-2020.

Actuacions subvencionables:

 • Substitució d’equips i instal·lacions per equips amb tecnologies d’alta eficiencia o la millor tecnologia disponible.
 • Recuperació de calors residuals.
 • Millora del rendiment dels equips existents.
 • Implantació de sistemes de mesura de consums i control, sempre que aquests sitemes permetin controlar automaticament els processos optimitzant-los energèticament.
 • Projectes de millora energètica de il·luminació en fàbriques de producció, magatzems i qualsevol altre tipus d’edifici.
 • Millora energètica dels sistemes de climatització en fàbriques de producció.

Actuacions no subvencionables:

 • Millora de l’envolvent tèrmic de les naus de producció, magatzems, oficines i també la substitució de cobertes.
 • Implantació d’equips que millorin la qualitat de la xarxa elèctrica i no aconsegueixin estalvi energètic.
 • Projectes d’estalvi i eficiència energètica executats per empreses que pertanyen al sector de la pesca i aqüicultura.
 • Instal·lacions d’evacuació del calor dels equips a l’exterior per augmentar el rendiment d’aquests o qualsevol altre actuació realitzada pel manteniment o conservació de les instal·lacions.

Termini:

El termini de presentació de les sol·licituds és del 05 de març fins el 19 de abril de 2018.