Grups Operatius

Objecte:

Fomentar la cooperació per a la innovació en els sectors agroalimentari i forestal per a una agricultura més competitiva i amb menor impacte ambiental.

Dins el Programa per al Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR) hi ha dues modalitats de participació:

  • Creació de Grups Operatius: despeses de coordinació del grup i redacció de projectes d’innovació, despeses de personal propi
  • Realització de projectes pilot innovadors: despeses d’execució del projecte, contractació tecnològica, consultoria i assessoria, adquisició material fungible, tràmits, personal propi, proves pilot

Beneficiari:

  • Productors agraris i forestals i les seves agrupacions o associacions
  • Empreses o indústries del sector agroalimentari i forestal (inscrites al RIAAC) i les seves agrupacions o associacions (estatuts adaptats a la Llei 5/2011, de 19 de juliol)
  • Cooperatives agràries i les seves associacions o federacions
  • Comunitats de regants i artesans alimentaris i els seus gremis

Creació del GO:

  • Un beneficiari per Grup Operatiu

Realització de projectes pilot:

  • 1-5 beneficiaris (amb un líder del GO)

Requisits:

Han de ser projectes innovadors i implicar l’execució d’una acció en comú entre els diferents actors del GO

Conveni de col·laboració entre els participants del GO

Contractació d’una universitat, centre de recerca, centre tecnològic i/o centre de la xarxa TECNIO (Subcontractació mínima del 20% sobre la despesa elegible)

Tipus d’ajut:

Per a la Creació de GO se subvencionarà fins al 70% de la despesa elegible amb un màxim de 10.000 €

Per a la realització de projectes pilot es subvencionarà fins al 70% de la despesa elegible amb un màxim de 140.000 € per GO. Addicionalment es subvencionarà el 100% de la despesa de coordinació amb un màxim de 12.000 €

Termini de sol·licitud:

Fins el 31 d’octubre de 2018