Doctorats Industrials – DI2018

Objecte:

Formació de doctors en empreses mitjançant el cofinançament dels contractes laborals del personal investigador en formació que participin a un projecte d’investigació industrial o desenvolupament experimental que es desenvolupi a l’empresa, en el que s’emmarcarà la seva tesis doctoral, amb la finalitat d’afavorir la inserció laboral d’investigadors a les empreses.

Requisits:

  • Beneficiaris: Empreses.
  • Contracte indefinit (4 anys subvencionables) i ser a jornada completa.
  • Obtenir el títol de Doctor durant les 3 primeres anualitats i realitzar un perfeccionament post doctoral en la 4a anualitat.
  • No tenir relació contractual / accionarial amb l’entitat sol·licitant i no disposar del títol de Doctor.
  • Ajudes comprendran tres conceptes: finançament contractes, estades entitats R+D i despeses matrícula.
  • Ajudes Finançament Contractes: Retribucions brutes anuals ≥ 16.422€, amb pressupost màxim finançable anual no superior a 21.800€.
  • Ajudes per a 1 o vàries estades en entitats R+D (despeses: allotjament, manutenció i locomoció), única ajuda 2.400€ / persona contractada, durada mín. 1 mes i màx. 3 mesos, dins del període d’execució de l’ajuda.
  • Ajudes despeses matrícula doctorat: única ajuda 1.500€ / persona contractada.
  • Data d’incorporació efectiva de la persona contractada haurà de ser posterior al 9 de febrer de 2018 i anterior a la finalització del termini de 20 dies hàbils des del dia següent al de la publicació de la Resolució de la concessió.

Tipus d’ajuda:

Subvenció

Intensitat màxima ajuda:

Tipus projecte / Empresa Petita Empresa Mitjana Empresa Gran   Empresa
Investigació Industrial 70% 60% 50%
Desenvolupament Experimental 45% 35% 25%

Pels projectes associats es pot sol·licitar l’Informe Motivat Vinculant amb qualificació de R+D sense necessitat que una entitat certificadora ho corrobori.

Termini:

Del 22 de gener al 12 de febrer de 2019 (15:00h).

 

Contacta amb nosaltres per rebre un assessorament personalitzat i expert.