Deduccions per activitats de R+D+i

Objecte:

Qualsevol empresa que realitzi projectes de recerca i desenvolupament o d’innovació tecnològica. En el primer cas es tractaria de reptes tecnològics en l’àmbit internacional o del sector, mentre que en el segon cas s’englobarien dins l’àmbit de l’empresa.

Requisits:

Que alguna de les activitats que realitzi l’empresa pugui quedar inclosa en el concepte de R+D o d’innovació tecnològica segons l’article 35 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

Tipus d’ajuda:

Es practica una deducció de la quota íntegra.

La base de deducció es minorarà en l’import de les subvencions rebudes per fomentar aquestes activitats i imputables com a ingrés en el període impositiu.

Base deducció projectes R+D: import de les despeses de recerca i desenvolupament i per les inversions en elements d’immobilitzat material i intangible, exclosos els edificis i terrenys.

Base deducció projectes d’innovació tecnològica: import de les despeses del període en activitats d’innovació tecnològica.

Consideració de despeses d’R+D+i:

  • Les realitzades pel contribuent en la mesura que estiguin directament relacionades amb aquestes activitats, s’apliquin efectivament a la realització d’aquestes i constin específicament individualitzades per projectes.
  • Que corresponguin a activitats efectuades a Espanya o a qualsevol Estat membre de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu.
  • Poden ser per encàrrec del contribuent, individualment o en col·laboració amb altres entitats.

No existeix concurrència competitiva.

Pot haver-hi seguretat jurídica mitjançant un informe motivat sobre la qualificació de l’activitat.

Hi ha la possibilitat d’aplicar quantitats no deduïdes en liquidacions d’anys posteriors (màxim de 18 anys).

Percentatges de deducció:

En activitats de R+D:

  1. 25% de les despeses efectuades en el període impositiu per aquest concepte

CAS CONCRET: despeses efectuades en la realització d’activitats de recerca i desenvolupament en el període impositiu > mitjana dels efectuats en els 2 anys anteriors

25% fins a aquesta mitjana

42% sobre l’excés

-> Deducció addicional: 17% import despeses de personal corresponents a investigadors qualificats adscrits en exclusiva a activitats de recerca i desenvolupament

2. 8% inversions en elements d’immobilitzat material i intangible dedicats en exclusiva a aquestes activitats, exclosos edificis i terrenys.

En activitats d’innovació tecnològica:

  1. 12% de les depeses efectuades en el període impositiu per aquest concepte

Termini:

Fins el 25/07/2020. 

Contacta amb nosaltres per rebre un assessorament personalitzat i expert.