Línia d’ajuda CEF Transport 2019

Objecte:

Línia d’ajuda per a xarxes de transport Trans-Europees.

Té per objectius eliminar els colls d’ampolla i crear ponts d’enllaç, i assegurar sistemes de transport sostenibles i eficients.

Requisits:

  • Beneficiaris: 1 o més Estats Membres o entitats públiques/privades amb el consentiment de l’Estat Membre (Firma obligatòria de l’Estat).
  • Costos elegibles: Estudis i obres.
  • Període subvencionable: Des de la presentació sol·licitud fins 31/12/2023.

Tipus d’ajuda:

500.000€ per a estudis

1M€ per a obres

Línies:

  1. Projectes de la Red Global: seccions transfrontereres de ferrocarril, carreteres o vies navegables interiors, així com el desenvolupament dels ports globals i de les seves connexions. 65M€
  2. Reducció del soroll en el transport ferroviari de mercaderies, incloent l’adaptació del material rodant existent. 35M€

Percentatges màx. finançament:

Línia/ Cost elegible Obres Estudis
Projectes de Red Global 10-40% 50%
Reducció del soroll Ajuda per preus unitaris màx. per vagó prefixats

Termini:

Primera fase de comunicació d’interès al Ministeri de Foment: data límit 1/03/2019

Segona fase de sol·licituds al Ministeri per a la seva conformitat: data límit 29/03/2019

Data límit de presentació de sol·licituds 24/04/2019 17:00h (ON LINE)

 

Contacta amb nosaltres per rebre un assessorament personalitzat i expert.