Reindustrialització i enfortiment industrial 2018 (MINETUR)

Objecte:

Realització d’inversions de caràcter industrial que contribueixen a reforçar la competitivitat de les empreses industrials i a afavorir el desenvolupament de la indústria. La finalitat d’aquesta ajuda és afavorir el desenvolupament d’empreses i projectes estratègics, estimulant les iniciatives industrials innovadores, que contribueixin a la generació d’ocupació i a l’augment de les exportacions.

Actuacions que es financen:

  1. Creació d’establiments industrials.
  2. Trasllat d’establiments industrials.
  3. Millores i/o modificacions de línies de producció prèviament existents.
  4. Implementació productiva de tecnologies de la Indústria Conectada 4.0.

Requisits:

  • Empreses activitat principal inclosa en secció C: codis CNAE 2009: 10-32. Addicionalment, 3831/3832 sempre que disposin a la sol·licitud d’autorització de residus i el projecte es classifiqui com R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9 o R11.
  • Termini de realització de les actuacions: des del 01/01/2018 fins un termini màxim de 18 mesos des de la data de resolució de la concessió.
  • Pressupost mínim que es finança: 100.000€

Tipus d’ajuda:

Préstecs de fins el 75% sobre el pressupost que es finança amb un tipus d’interès fix del 1,647% amb 10 anys d’amortització inclosos 3 anys de carència; amb garanties segons categoria de qualificació:

Excel·lent (AAA-A): 10% de l’import sol·licitat

Bona (BBB): 41% de l’import sol·licitat

Satisfactòria (BB): 70% de l’import sol·licitat

Termini:

Termini de presentació fins el 31 de gener de 2019.

 

Contacta amb nosaltres per rebre un assessorament personalitzat i expert.