Incentius Econòmics Regionals

Objecte:

Donar suport a la inversió productiva per fomentar l’activitat empresarial, orientant la seva localització cap a les zones més desafavorides i contribuint així a pal·liar els desequilibris interterritorials, a través de projectes incentivadors com:

  • Projectes de creació de nous establiments que generin nous llocs de treball.
  • Projectes d’ampliació, sempre que suposin un augment significatiu de la capacitat productiva, i que generin nous llocs de treball.
  • Projectes de modernització, sempre i quan compleixin:
  1. Que la inversió constitueixi una part important de l’immobilitzat material i que impliqui l’adquisició de maquinària tecnològicament avançada que generi un increment sensible de la productivitat.
  2. Que la inversió doni lloc a la diversificació de la producció d’un establiment per atendre a mercats de productes nous i addicionals o suposi una transformació fonamental en el procés global de producció d’un establiment existent.
  3. Que es mantinguin els llocs de treball existents.

Requisits:

  • Inversió igual o superior a 900.000 euros.
  • La inversió només podrà iniciar-se després de la presentació de la sol·licitud d’incentius regionals.
  • Autofinançament del 25%.

Tipus d’ajuda:

Projectes

Petites empreses

Mitjanes empreses

Grans empreses

A partir 1/01/2018

30%

20%

10%

Termini:

El termini de presentació s’acabarà el 31 de desembre del 2020.

Contacta amb nosaltres per rebre un assessorament personalitzat i expert.