Projectes prevenció, reutilització i reciclatge – ARC

Objecte:

A) Projectes de prevenció, reutilització i reciclatge dels residus industrials.

B) Projectes de recerca industrial i desenvolupament aplicats en el camp de la prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials.

Tipus d’ajuda:

Subvencions a fons perdut

Dotació pressupostària 1M€

Intensitat màxima ajuda

Tipus projecte/Empresa

GRAN

PIMES

Prevenció i valorització en origen

30%

40%

Investigació i desenvolupament exp.

25%

35%

Característiques de l’ajuda:

  • Període subvencionable: Data sol·licitud – Fins a 36 mesos des de l’atorgament.
  • Residus objecte reducció: Comprovació DARI (Declaració anual de residus industrials) – prioritat residus perillosos.
  • Criteris de puntuació: Prioritat residus perillosos i bona ràtio kg reduïts/€ invertits (criteris específics en ecodisseny).

Criteris de valoració:

  • Grau de reducció efectiva del projecte (rati unitat monetària versus quantitat de residus reduïda o material reciclat incorporat, perillosos i no perillosos respectivament). Fins a 66 punts.
  • Jerarquia de gestió de residus (prevenció, reutilització i reciclatge). Fins a 18 punts.
  • Grandària de l’empresa sol·licitant (Pimes, Mitjanes i Grans empreses). Fins a 10 punts.
  • Compromís ambiental de les empreses. Fins a 6 punts.

Termini:

Data límit de presentació de sol·licituds: 21 d’Agost de 2019.

Contacta amb nosaltres per rebre un assessorament personalitzat i expert.