Reindustrialització i enfortiment competitivitat industrial – MINETUR

Objecte:

Realització d’inversions de caràcter industrial que contribueixin a reforçar la competitivitat de les empreses industrials i afavorir el desenvolupament de la indústria.

La finalitat d’aquesta ajuda és afavorir el desenvolupament d’empreses i projectes estratègics, estimulant les iniciatives industrials innovadores, que contribueixin a la generació d’ocupació i l’augment de les exportacions.

Actuacions que es financen:

  1. Creació d’establiments industrials.
  2. Trasllat d’establiments industrials.
  3. Millores i/o modificacions de línies de producció prèviament existents.
  4. Implementació productiva de tecnologies de la “Indústria Connectada 4.0”.

Requisits:

  • Tipus d’empreses: empreses activitat principal inclosa en secció C – codis CNAE 2009, 10-32. Addicionalment, 38.3x sempre que disposin en el moment de la sol·licitud de l’autorització de gestió de residus i el projecte es classifiqui com: R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R11 i R12.
  • Termini de realització de les actuacions: des de l’1/01/2019 fins a un termini màxim de 18 mesos des de la data de la resolució de la concessió, aprox. 31/12/2021.
  • Presentació Informe de Riscos detallat (CIRBE) del deute financer i document públic acreditatiu dels fons propis, degudament inscrit en el registre corresponent.
  • Pressupost mínim que es pot finançar: 100.000€

Tipus d’ajut:

  • Préstecs de fins al 75% sobre el pressupost que es finança amb tipus d’interès fix de l’1,647% amb 10 anys d’amortització inclosos 3 anys de carència; amb garanties segons categoria de qualificació:

         Excel·lent (AAA-A) – 10% de l’import sol·licitat

         Bona (BBB) – 41% de l’import sol·licitat

         Satisfactòria (BB) – 70% de l’import sol·licitat

Termini:

Del 26 de setembre al 4 de novembre de 2019.

Contacta amb nosaltres per rebre un assessorament personalitzat i expert.