Retos-Colaboración / MICINN

Objecte:

Projectes de desenvolupament experimental en cooperació entre empreses i organismes d’investigació, per tal de promoure el desenvolupament de noves tecnologies, l’aplicació empresarial de noves idees i tècniques, i contribuir a la creació de nous productes i serveis.

Sectors d’interès:

 • Salut, canvi demogràfic i benestar.
 • Bioeconomia (Sostenibilitat dels sistemes de producció primària i forestals, seguretat i qualitat alimentària, investigació marina i marítima i bioproductes).
 • Energia, segura, eficient i neta.
 • Transport intel·ligent, sostenibilitat i integrat.
 • Canvi climàtic i utilització de recursos naturals i matèries primeres.
 • Ciències socials i humanitats i ciència amb i per a la societat.
 • Economia, societat i cultura digitals.
 • Seguretat, protecció i defensa.

Requisits:

 • Inici: al llarg del 2020.
 • Durada mínima: fins el 31/12/2021
 • Durada màxima: fins el 31/12/2023
 • Pressupost: > 000€
 • Mínim 2 entitats participants: empresa i organisme d’investigació.
 • Participació mínima de cada entitat: 10% del pressupost total
 • Participació empresarial > 60% (cap per separat superior al 70%)
 • Cost subcontractació: < 50% del cost total del projecte
 • Efecte incentivador de l’ajut

Tipus d’ajut:

 • Empreses: préstecs de fins al 95% del pressupost que es finança (tipus d’interès = Euribor, amortització de 10 anys, 3 anys de carència i garanties).
 • Garanties: necessària la presentació de garanties (25%) quan el préstec per beneficiari sigui ≥ 200.000€ o el préstec total concedit sigui  ≥ 1.000.000€.
 • Subvenció: Entitats Sector Públic i Organismes Investigació Privats.

Termini:

Del 30 de setembre al 24 d’octubre de 2019 a les 14:00h.

Contacta amb nosaltres per rebre un assessorament personalitzat i expert.