Programa LEADER, pel desenvolupament rural de Catalunya

Objecte

Foment de la realització d’inversions que generin activitat econòmica per a l’aplicació dels programes de diversificació econòmica de la zona.

Requisits

•Beneficiaris privats: microempreses, pimes, cooperatives, associacions o fundacions (participades ens públics menys 25%) que realitzin inversions productives en:
    Empreses que transformin i/o comercialitzin productes agroalimentaris.
    Empreses no agroalimentàries.
•Beneficiaris públics: ajuntaments, consells comarcals, entitats municipals, consorcis, associacions o fundacions o empreses públiques participades ens locals menys 25% que realitzen inversions no productives en:
    Recuperació patrimoni cultural i natural.
    Infraestructures públiques per a la mitigació canvi climàtic.
    Infraestructures que generin activitat econòmica i ocupació.
• Ser municipis afectats com a zona LEADER susceptible de rebre ajuts.
• Inversió mínima de 12.000 € (privats) i 40.000 € (públics).
• Inversió màxima: Per a productes agroalimentaris de l’annex I del tractat CE limitació de 250.000 €, per a la resta no hi ha límit.
• L’actuació no pot haver començat abans de l’acta de no inici.
• Mantenir i gestionar l’activitat subvencionada durant un període mínim de cinc anys.

Tipus d’ajut

Subvenció a fons perdut.

Termini

Des del 4 de desembre de 2019 al 15 de gener de 2020.

Contacta amb nosaltres per rebre un assessorament personalitzat i expert.