Programa Torres Quevedo – PTQ

Objecte:

Contractació de doctors que desenvolupin projectes d’investigació industrial, de desenvolupament experimental o estudis de viabilitat previs, amb la finalitat d’afavorir la carrera professional dels investigadors, estimular la demanda en el sector privat de personal preparat, i consolidar empreses tecnològiques de recent creació.

Requisits:

  • Beneficiaris: Empreses (incloses “spin-off” i “Joves emprenedores”, Centres Tecnològics, Centres de suport a la Innovació Tecnològica, Associacions Empresarials, Parcs Científics i Tecnològics.
  • Tenir la titulació de doctor a la data de presentació de la sol·licitud.
  • No tenir relació vinculació laboral/accionarial amb l’entitat sol·licitant.
  • Retribucions brutes anuals ≥ 20.000€, amb pressupost màxim finançable anual no superior a 55.000€.
  • Contracte indefinit (3 anys subvencionables), com a mínim des de la data d’inici de còmput de l’ajuda i ser a jornada completa.
  • Data d’incorporació efectiva del doctor haurà de ser posterior al 14 de febrer de 2019 i anterior a la finalització del termini de 20 dies hàbils des del dia següent al de la publicació de la Resolució de la concessió.

Tipus d’ajuda:

Subvenció

Intensitat màxima ajuda:

Tipus projecte / Empresa Petita Empresa Mitjana Empresa Gran   Empresa
Investigació Industrial 70% 60% 50%
Estudis de viabilitat 70% 60% 50%
Desenvolupament Experimental 45% 35% 25%

*Pels projectes associats es pot sol·licitar l’Informe Motivat Vinculant amb qualificació de R+D sense necessitat que una entitat certificadora ho corrobori.

Termini:

Del 16 de gener al 6 de febrer de 2020 (15:00h).

Contacta amb nosaltres per rebre un assessorament personalitzat i expert.