Inversions empresarials d’ALT IMPACTE

Objecte:

Projectes d’inversions realitzats a Catalunya tant per a empreses ja establertes com d’empreses en procés d’establir-s’hi.

Tipus de projectes:

 1. Creació d’ocupació;
 2. Inversió empresarial en actius fixos;
 3. Creació d’ocupació i d’inversió empresarial en actius fixos;
 4. Creació Centres de R+D+i o ampliació Centres existents;
 5. Inversió en actius fixes vinculats a adquisició Unitats Productives d’empreses en concurs de creditors del sector industrial o de serveis a la indústria;
 6. Estratègics per a l’economia catalana;

Requisits:

 • Projectes de creació d’ocupació: mínim 15 nous llocs de treball en Centres Logístics, Productius o Centres de Decisió. En el cas de Centres de Serveis en l’àmbit de les TIC, mínim 25 nous llocs.
 • Projectes d’inversió empresarial en actius fixos materials i immaterials: despesa mínima de 2,5 M€.
 • Projectes de creació o ampliació de centres de R+D: mínim 8 llocs de treball o mínim 5 llocs i inversió en equipament mínima de 500.000€.
 • Projectes d’inversió en actius fixes vinculats a adquisició d’Unitats Productives d’empreses en concurs de creditors: despesa mínima en actius fixes de 200.000€.
 • Projectes estratègics (municipis concrets): inversió mínima 5 M€ i creació mínima de 50 llocs de treball.
 • Projectes estratègics vinculats Industria 4.0 (municipis concrets): inversió mínima 6 M€, mínim 1,5 M€ en actius fixes.
 • Període de realització de projectes estratègics: 2 anys a partir de la data de sol·licitud.
 • Període de realització de projectes de creació ocupació, inversió empresarial o ampliació de centres de R+D: entre l’1/01/2020 i el 31/12/2021.
 • Mantenir la inversió/ocupació durant un període mínim de 3 anys (5 anys projectes estratègics de l’economia catalana).
 • Exclusió d’empreses del sector càrnic i derivats.
 • Subcontractacions: limitació del 80% del cost total elegible.

Tipus d’ajut:

Subvencions a fons perdut

Intensitat màxima ajuda:

Tipologia projecte /

Línia 1 Creació d’ocupació

Intensitat màx. Ajut

Import màx. Ajut

Centres de Serveis en l’àmbit de les TIC

30%

200.000€

Centres de decisió de l’àmbit supraregional

30%

200.000€

Projectes Industrials 

30% 

200.000€

Centres logístics

30%

200.000€

Centres R+D+i

30%

200.000€

 

Tipologia projecte /

Línia 2: Actius Fixes

Intensitat màx. Ajut

Import màx. Ajut

Incorporació de nova activitat productiva o ampliació de la capacitat productiva

8%

200.000€

Adquisició  d’unitats productives d’empreses en concurs de creditors

20%

200.000€

Centres R+D+i

10%

200.000€

Projectes estratègics

10%

200.000€

 

Subvenció subjecta al règim de minimis: Creació ocupació treballadors no desfavorits, projectes d’inversió empresarial en actius fixes i projectes d’adquisició unitats productives d’empreses en concurs de creditors.

Termini:

Fins les 14:00 horas del 7 d’octubre del 2020

 

Contacta amb nosaltres per rebre un assessorament personalitzat i expert.