Programa LEADER, pel desenvolupament rural de Catalunya

Objecte

Foment de la realització d’inversions que generin activitat econòmica per a l’aplicació dels programes de diversificació econòmica de la zona.

Requisits

 • Beneficiaris privats: microempreses, pimes, cooperatives, associacions o fundacions (participades ens públics menys 25%) que realitzin inversions productives en:
      – Empreses que transformin i/o comercialitzin productes agroalimentaris.
      – Empreses no agroalimentàries.
 • Beneficiaris públics: ajuntaments, consells comarcals, entitats municipals, consorcis, associacions o fundacions o empreses públiques participades ens locals menys 25% que realitzen inversions no productives en:
      – Recuperació patrimoni cultural i natural.
      – Infraestructures públiques per a la mitigació canvi climàtic.
     –  Infraestructures que generin activitat econòmica i ocupació.
 • Ser municipis afectats com a zona LEADER susceptible de rebre ajuts.
 • Inversió mínima de 12.000 € (privats) i 40.000 € (públics).
 • Inversió màxima: Per a productes agroalimentaris de l’annex I del tractat CE limitació de 250.000 €, per a la resta no hi ha límit.
 • L’actuació no pot haver començat abans de l’acta de no inici.
 • Mantenir i gestionar l’activitat subvencionada durant un període mínim de cinc anys.

Intensitat màxima de l’ajut

Privats fins a 40% de les despeses elegibles

Públics fins a 80% de les despeses elegibles

Ajut màxim de 100.000€ per projecte / beneficiàri / convocatòria

 

Termini. Fins el 30 de novembre del 2020

Contacta amb nosaltres per rebre un assessorament personalitzat i expert.