Subvencions per a empreses amb Base Tecnológica Liderades per Dones (PDA i Pla Dona TIC)

OBJECTE


Recolzar el creixement i la consolidació d’empreses emergents amb base tecnològica, amb presència de dones en el seu equip fundador, que estiguin a la fase inicial de la seva activitat empresarial.

Tipus d’ajut


Subvenció sense contrapresentació – Concurrència competitiva (canònica)

Beneficiaris


Empreses o empreses emergents (TIC) liderades per dones

Requisits


EQUIPS– Mín. 1 dona a l’equip fundador. Persona física amb participació accionarial a l’empresa, desenvolupament àrea de resposabilitat a la companyía. Mín. 50% empresa en accions escriturades.
– Equip fundador compromès amb creixement de l’empresa, amplia dedicació temporal a l’empresa.
– Compliment de requisits a la memòria
EMPRESES– Companyia establerta a Catalunya amb més d’1 any i menys de 3 anys de vida des de la seva constitució.
– Constitució: societat responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral o cooperativa.
– Companyia amb potencial de creixement de base tecnològica
– Constatació dels requisits a la memòria

Accions / Despeses subvencionables


ActuacionsPrevistes al pla d’empresa. Ex. Prototips, miniaturització, disseny, rendiment/demostració producte.
DespesesPersonal, formació, comunicació, difusió, patents, lloguer (màx. 20%)

Incompatibilitats


Inversions obra civil; transport; deutors bancaris; sancions; impostos (recuperació/compensació/personals); procediments legals/judicials; transaccions financeres; despeses de treballadors en situació de baixa laboral; hores extres.

Import


Puntuació igual o superior a 50 pts.Mín. 15.000€ – Màx. 35.000€

Termini


Del 24 de març de 2021 al 24 d’abril de 2021

Contacta amb nosaltres per rebre un assessorament personalitzat i expert.