Ajuts a la creació de Grups Operatius i realització de projectes pilot innovadors – DARP

OBJECTE


Fomentar la cooperació per a innovar en sectors agroalimentaris i forestals per una agricultura més competitiva i amb un menor impacte amibiental.

BENEFICIARIS


Productors agraris i forestals i els seves agrupacions o associacions; empreses o indústries del sector agroalimentari i forestal i les seves agrupacions o associacions; cooperatives agràries i les seves associacions o federacions; comunittats de regants; artesans alimentaris i els seus gremis.

MODALITATS DE L’AJUT


1. Creació de Grups Operatius – Redacció de projectes
Despeses subvencionables del projecteConstitució del conveni de col·laboració
Redacció del projecte i estudis preparatoris
Despeses subvencionables personal Calculades a un tipus fix del 20% de les despeses del projecte
Intensitat de l’ajut80%
Import màxim de l’ajut10.000€
2. Funcionament de Grups operatius – Projectes pilot innovadors
Despeses subvencionables del projecteContractació tecnològica
Desenvolupament de prototipus
Realització de proves pilot
Serveis auditoria
Despeses subvencionables personalCalculades a un tipus fix del 20% de les despeses del projecte
Despeses de coordinacióG.O Com a mínim dues persones beneficiaries; calculades a un tipus fix del 6% de les despeses del projecte i de personal
Intensitat de l’ajut80% – En el cas de la coordinació: 100%
Import màxim de l’ajut200.000€ (inclosa la coordinació

TERMINI


Des del 2 de juny de 2021 fins el 2 d’agost de 2021

Contacta amb nosaltes per rebre un assessorament personalitzat i expert.