Ajuts MINIMIS al Sector Agrícola per l’Assessorament i suport tècnic en matèria de Fertilització Sostenible – DACAA

OBJECTE


Subvencionar el cost de la prestació i el manteniment dels serveis en l’assessorament de la fertilització sostenible per tal d’ajustar l’aportació de nutrients a les necessitats dels conreus segons les pràctiuqes de fertilització eficients.

BENEFICIARIS


Persones físiques o jurídiques, públiques o privades; comunitats de béns o altres tipus d’unitats econòmiques o patrimoni separat que siguin titulars d’explotacions agrícoles i que acreditun disposar del servei d’assessorament en fertilització sostenible mitjançant contractes o certificat de pertinença a l’entitat assessora.

TIPUS D’AJUT


Subvenció del 50% com a máxim, dels honoraris dels professionals d’assessorament.

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES


Els honoraris dels professionals autònoms o costos laborals de tècnics, contractada per l’empresa o entitat perceptora, pel temps dedicat a l’assessorament tècnic.

REQUISITS


  • Han d’haver realitzat la comunicació prèvia de persona assessora en fertilització, o tenir contractats o contractar els serveis de personal tècnic que hagi realitzat la comunicació previa de persona assessora en fertilització, de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d’aprovació del programa d’actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries.
  • Han d’haver assessorat un mínim de 30 persones agricultores durant el període especificat a la convocatòria per dur a terme les actuacions subvencionables.

TERMINI


Des de l’1 d’octubre de 2021 fins al 30 d’octubre de 2021

Contacta amb nosaltres per rebre un assessorament personalitzat i expert.