Ajuts a Inversions a Projectes Singulars Locals d’Energia Neta en Municipis de repte Demogràfic. Programa DUS 5000 – ICAEN

OBJECTE


Impuls a actuacions que costitueixin projectes singulars d’energia neta, com l’autoconsum, la mobilitat sostenible, facilitant el desplegament de la infraestructura de recàrrega i impuls del vehícle elèctric, en municipis petits o en risc de despoblació.

BENEFICIARIS


Entitats públiques amb àmbit d’actuació en els municipis de repte demogràfic:

  • Ajuntaments, Diputacions, Consells Insulars, Capítols Insulars, Consells Comarcales, Mancomunitats.
  • Qualsevol altra entitat local o supralocal, diferent de les anteriors, legalment constituïda i dotada de personalitat jurídica pròpia.
  • Els organismes autònoms i entitats públiques dependents o vinculades a les Entitats locals territorials que gestionin directament els serveis públics locals, sempre que aquests organismes o entitats no desenvolupin activitat econòmica, per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat.
  • Les Comunitats Autònomes uniprovincials i la Foral de Navarra.

TIPUS D’AJUT


Subvenció fins el 85% de la inversió

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES


Tipologies d’inversió per a projectes singulars locals d’energia neta:Mesures
– Millora de l’eficiència energètica d’edificis i infraestructures
– Desplegament de generació renovable o impuls de la mobilitat sostenible
MESURA 1: Reducció de la demanda i el consum energètic en edificis i infraestructures públiques.
MESURES 2: Instal·lacions de generació elèctrica renovables per a autoconsum.
MESURA 3: Instal·lacions de generació tèrmica renovable i de xarxes de calor i/o fred.
MESURA 4: Lluita contra la contaminació lumínica, enllumenat eficienr i intel·ligent, Smart Rural i TIC.
MESURA 5: Mobilitat Sostenible

TERMINI


Pendent de convocatòria

Contacta amb nosaltres per rebre un assessorament personalitzat i expert.