Ajut de MINIMIS a l’adquisició de Conductímetres – DACAA

OBJECTE


Ajuts a l’adquisició i instal·lació d’equips per millorar la gestió agrària i mediambiental dels purins:

  • Adquisició d’equips de mesurament de la concentració de nutrients i la seva instal·lació en cisternes d’aplicació de purí o en basses de purins.
  • Adquicisió d’equips electrònics de dosificació de l’aplicació de purí, i la seva instal·lació en cisternes d’aplicació de purí.

BENEFICIARIS


Persones físiques o jurídiques titulars d’explotacions agràries que consten en el sistema integrat de dades d’explotacions agràries de Catalunya, les associacions, organitzacions i agrupacions de titulars d’explotacions agràries, les agrupacons de defensa sanitària ramadera, cooperatives i les seves agrupacions, societats agràries de transformació i comunitats de béns.

TIPUS D’AJUT


Subvenció

QUANTIA


  • A empreses privades: 82.000€
  • A altres institucions sense ànim de lucre i altres: 68.000€

LÍMIT DE L’AJUT


  • Per adquisició i instal·lació d’equips de mesurament de la concentració de nutrients: 60% de l’import de la inversió subvencionable, amb una inversió subvencionable màxima de 4.000€ per conductrímetre i 30.000€ per NIR – En cas de romanet ampliable fins a un màxim del 80% de la inversió subvencionable.
  • Per l’adquisició i instal·lació d’equips electrònics de dosificació de l’aplicació de purí: 70% de l’import de la inversió subvencionable, amb una inversió subvencionable màxima de 8.800€ i una inversió mínima de 3.000€ – Possibilitat d’increment de l’ajut fins a 10 punts percentuals en el cas d’haver-hi romanet.
  • Import màxim per beneficiari: 15.000€

TERMINI


Del 15 de setembre del 2021 al 30 de setembre de 2021

Contacta amb nosaltres per rebre un assessorament personalitzat i expert