Ajuts al Sector Industrial – Reindustrialització /Alt impacte – ACCIÓ

OBJECTE


Reindustrialització, contractació de treballadors en actius productius i adquisició d’empreses industrials.

BENEFICIARIS


Empreses industrials i/o de serveis de la producció implantades a Catalunya que desenvolupin alguna de les activitats previstes al CCAE.

PROJECTES SUBVENCIONABLES


  1. Projectes de reindustrialització que contribueixin a tornar a posar en marxa o continuar l’activitat de centres productius objecte d’un tancament o deslocalització: sempre que incorporin almenys el 50% dels llocs de treball susceptibles de la reindustrialització o un mínim de 50 llocs de treball.
  2. Projectes que incorporin a centres productius existents: un mínim de 25 llocs de treball afectats per situacions de tancament, reducció d’activitat, o deslocalització, acordat en el marc del procediment del període de consultes de l’expedient de regulació d’ocupació entre empresa i representants socials.
  3. Projectes per a la realització d’inversions industrials en actius fixes: amb un import mínim de 3M€ a Catalunya i/0 que comportin un increment net mínim de 25 llocs de treball.
  4. Projectes d’adquisició d’empreses industrials o de serveis a la producció en situació de dificultat: que incorporin almenys el 50% dels llocs de treball afectats o un mínim de 10 llocs de treball.

DESPESES SUBVENCIONABLES


  • Despeses de personal contractat
  • Despeses generals de l’activitat dels primers 12 mesos de la formalització de l’operació: arrendament establiment, quotes d’amortització del principal de préstecs hipotecaris titularitat de l’empresa beneficiària de l’establiment productiu adquirit, consum de subministres propis del procés productiu, assegurances i altres subministraments externs recurrents.
  • Inversió en actius fixes de l’establiment productiu. Hauran de romandre en l’establiment almenys durant 3 anys des de la finalització del projecte.

REQUISITS


  • Acord entre empresa i nou inversor en relació a la cessió d’actius, la subcontractació de manufactura, necessitats de contractació de determinats perfils professionals del conjunt dels treballadors/ores de l’empresa i l’estímul econòmic per tal que es porti a terme.
  • Els projectes de serveis a la producció han d’acreditar que el sector industrial representa més del 50% de la seva xifra de negoci.
  • Subjecte al Marc temporal: Ajuts que sumats no superin 1,8M€ per empresa – 225.00€ per empreses dedicades a la producció primària de productes agrícoles – 270.000€ per empreses del sector de la pesca i l’aqüicultura.

QUANTÍA


ConcepteImport/Intensitat màxima d’ajut
Import màxim de l’ajut per projecte1,8M€
Ajut màxim per les despeses de personal per lloc de treball contractat10.000€
Despeses auditor de comptes: informe de justificació de l’actuació subvencionada1.500€
Despeses generals dels primers 12 mesos25%
Actius fixos assumits dins del projecte10%

TERMINIS


Període d’execució dels projectes: Des de l’1 de juny de 2021 i fins el 31 de desembre de 2023.

Convocatòria: Des del 21 de setembre fins el 30 d’octubre de 2021

Contacta amb nosaltres per rebre un assessorament personalitzat i expert.