Pla de Modernització de la Màquina EINA Destinat a les PIMES – MINCOTUR

OBJECTE


Impulsar la renovació de la màquina eina de PIMES

TIPUS D’AJUT


Subvenció a fons perdut

BENEFICIARIS


PIMES (Segons CNAE)

QUANTIA


Intensitat de l’ajutLimitacions
Petita empresa: 20%Ajut màxim per màquina: 175.000€
Mitjana empresa: 10%Ajut màxim per beneficiari: 300.000€

TERMINIS


Execució: Màxima 15 mesos des de la data de resolució de la concessió

Convocatòria: Del 9 d’octubre al 30 d’octubre de 2021

ACTUACIONS I DESPESES SUBVENCIONABLES


Inversions realitzades en territori nacional per a l’adquisició de màquines eina per a la seva incorporació al procés productiu i que compleixin alguna de les següents condicions:

  • Que suposin l’ampliació de la capacitat productiva
  • Que suposin la diversificació de la producció en nous productes addicionals
  • Que impliquin un canvi essencial en el procés general de producció.

Costos derivats de la compra de maquinaria eina noves, dels següents tipus:

  • Arrancada de viruta
  • Treball de xapa
  • Fabricació additiva

CARACTERÍSTIQUES


  • Per a ser subvencionables, i en el moment de sol·licitud, hauran de presentar-se almenys 3 ofertes de cadascuna de les màquines eina per les quals se sol·licita subvenció.
  • Les despeses d’instal·lació (exclosa l’obra civil) i posada en marxa no superaran el 15% del pressupost d’adquisició de les màquines eina.
  • Incompatitibilitat amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per la mateixa finalitat.
  • L’import mínim de cada màquina eina subvencionada ha de ser major o igual que 70.000€

Contacta amb nosaltres per rebre un assessorament personalitzat i expert