Instal·lació d’AUTOCONSUM, amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge – SECTOR PRODUCTIU (IDAE, ICAEN, IVACE)

OBJECTE


Desplagament i integració de les energies renovables, així com el seu emmagatzematge, fomentant la creació d’ocupació, millorar la competitivitat de les empreses i economies domèstiques en reduir els seus costos energètics.

BENEFICIARIS


Persones jurídiques agrupacions d’empreses o de persones físiques, que realitzin una activitat econòmica, dins le següents:

 • Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca
 • Indústries extractives
 • Indústria manufacturera
 • Subministrament d’energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat
 • Construcció
 • Subministrament d’aigua, activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació.
 • Sector public institucional de les Administracions Públiques que realitzin activitats econòmiques de venda de béns o serveis en el mercat.

TIPUS D’AJUT


Subvenció a fons perdut

CARACTERÍSTIQUES


 • Actuació subvencionable: Inversió en instal·lacions de generació d’energia elèctrica amb fonts renovables, destinades a autoconsum en establiments o instal·lacions en sectors productius no prevists en el sector serveis, així com l’emmagatzematge associat a aquestes actuacions. Inversió en sistemes d’emmagatzematge darrera del comptador, incorportats en les instal·lacions d’autoconsum, amb fonts renovables, ja existents.
 • Ajut màxim per emp`resa i projecte: 15 milions d’euros.
 • Requisits: Incompatibilitat amb qualsevol altra ajut o subvenció per a la mateixa finalitat; Un ajut per destinatari i ubicació o consum; Bateries emlomo-àcid no són elegibles; >100kW necessari aportar pla estratègic, amb l’origen i lloc de fabricació, components i impacte ambiental, efecte tractor econòmic.
 • Costos elegibles: Inversió en equips i materials; obres i/o instal·lacions; Equipaments electromecànics, hidràulics o de control; sistema elèctric general d’Alta i Baixa tensió; Sistenes de gestió, control i monitoratge; desmantellament d’instal·laicions existents; costos derivats dels projectes o memòries tècniques; costos de gestió de la sol·licitud i justificació; Altres partides degudament justificades.

TERMINI


Pendent de convocatòria

Contacta amb nosaltres per rebre un assessorament personalitzat i expert