Instal·lació d’AUTOCONSUM, amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge – SECTOR RESIDENCIAL – ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES – TERCER SECTOR (IDAE, ICAEN, IVACE)

OBJECTE


Desplegament i integració de les energies renovables, així com el seu emmagatzematge, fomentant la creació d’ocupació, millora la competitivitat de les empreses i economies domèstiquesa en reduir els seus cotos energètics.

BENEFICIARIS


 • Que no realitzin cap activitat econòmica per la qual ofereixin béns o serveis en el mercat.
  • Persones físiques
  • Entitats locals i sector públic institucional de qualsevol Administració Pública
  • Entitats o organitzacions públiques o privades sense ànim de lucre
  • Comunitats d’energies renovables i comunitats ciutadanes d’energia
  • Comunitats de propietaris
 • Persones físiques que realitzin alguna activitat econòmica per les quals ofereixi béns o serveis en el mercat que hauran d’estar donats d’alta en els Cens d’Empresaris.

TIPUS D’AJUT


Subvenció a fons perdut

CARACTERÍSTIQUES


 • Actuació subvencionable: Inversió en instal·lacions de generació d’energia elèctrica amb fonts renovables, destinades a autoconsum en el sector residencial, tercer sector i administracions públiques, així com l’emmagatzematge associat a aquestes actuacions. Inversió en sistemes d’emmagatzematge darrere del comptador que siguin incorporats en instal·lacions ja existents de generació d’energia elèctrica amb fonts renovables en el sector residencial en les administracions i en el tercer sector. Inversió en instal·lacions de producció d’energia tèrmica amb fonts renovables, destinades a la climatització o producció d’ACS en habitatges.
 • Requisits: Incompatitibilitat amb una altre ajut o subvenció per a la mateixa finalitat; Un ajut per destinatari i ubicació o consum; Bateries emplomo-àcid no són elegibles; >100kW necessari aportar pla estratègic, amb l’origen del lloc de fabricació, components i impacte ambiental, efecte tractor econòmic, Autoconsum superior al 80% de la producció; Ajut >15.000€ acreditar amb tres ofertes.
 • Costos elegibles: Inversió en equips i materials; Obres i/o instal·lacions, Equipaments electromecánics, hidràulics o de control; Costos derivats dels projectes o memòries tècniques; Costos de gestió de la sol·licitud i justificació; Altres partides degudament justificades.

TERMINI


31 de desembre de 2023

Contacta amb nosaltres per rebre un assessorament personalitzat i expert