Projectes de Retirada de Materials que continguin Amiant – ARC

OBJECTE


Promoure i fomentar la retirada de residuos de materials d’aïllament i de construcció que continguin amiant, i procurar que aquesta retirada es realitzi amb les condicions més òptimes, amb la finalitat d’una millora medi ambiental i de la minimització del risc d’aquest per a la salut pública.

BENEFICIARIS


Propietaris de béns immobles que continguin elements d’amiant procedents de la construcció que impulsin el seu desamiantatge, ja siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i comunitat de veïns.

TIPUS D’AJUT


Subvenció

QUANTIA


100% de les factures presentades amb un màxim de 12.000€ per actuació subvencionable

TERMINS


Convocatòria: Del 2 de novembre de 2021 fins el 31 de desembre de 2021

Execucció: De la data de la sol·licitud fins a 24 mesos després de la data de resolució d’atorgament

DESPESES SUBVENCIONABLES


 • Retirada, transport i tractament de residuos de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant.
 • Desamiantatge d’edificacions, incloent la manipulació i retirada de residuo d’amiant procedents de la construcció per empreses inscrites al RERA, el seu transport i tractament mitjançant empreses inscrites al Registre General de Persones Gestores de Residus.
 • Despeses efectivament pagades amb anterioritat a la finalització del període de justificació.
 • No s’inclouen materials ni obra per a la substitució

CARACTERÍSTIQUES


 • Retirada de l’amiant per empreses inscrites al RERA;
 • Destí dels residuos d’amiant seguint una empresa gestora de residus d’amiant;
 • Tramitar la documentació de control i seguiment (NP, FA i FS);
 • Retirada a partir de la data de presentació de la sol·licitud a l’ajut;
 • L’obra que comporta la retirada disposi de la sol·licitud del Pla de treball a l’autorització laboral;
 • Que els residuos d’amiant provinguin de la construcció i demolició de codis LER:
  • 1706 Materials d’aïllament i material de construcció que contenen amiant
  • 170601 Materials d’aïllament que contenen amiant; Perillós
  • 170605 Materials de construcció que contenen amiant: Perillós
Contacta amb nosaltres per rebre un assessorament personalitzat i expert.