Programa d’Ajuts a la Transformació Integral i Modernització d’Hivernacles – DACC

OBJECTE


Inversions per a la transformació integral o modernització d’hivernacles

BENEFICIARIS


A) Productors de verdures o flor tallada o planta ornamental sota hivernacle, que siguin titulars d’una explotació agrícola.

B) Inversions col·lectives, persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada, o sense personalitat pròpia, que integren un mínim de cinc titulars d’explotació, i qualsevol organització de productors de fruites i verdures, cooperatives o societats agràries de transformació reconseguda i que els seus membres siguin titulars d’una explotació agrària de producció de verdures o flor tallada o planta ornamental sota hivernacle.

TIPUS D’AJUT


Subvenció

QUANTÍA


  • Per beneficiaris a) màxim 3 M€
  • Per beneficiaris b) màxim 15 M€

TERMINIS


Convocatòria: Des de la publocaci´o de la convocatòria per les CCAA i fins el 30 de juny de 2023

Execució: Del 4 de novembre de 2021 fins el 31 de deembre de 2023

CARACTERÍSTIQUES


  • No podran ser beneficiaris els titulars d’explotacioms que vulguin dur a terme la construcció d’un hivernacle ex novo.
  • Inversió mínima per actuacions de transformació integral: 160.000€/hectàrea i per a actuacions de modernització: 100.000€/hectàrea.
  • Intensitat màxima de l’ajut
    • Inversions de tipus productiu: 40% del cost elegible
    • Inversions de tipus no productiu: 65% del cost elegible

Contacta amb nosaltres per rebre un assessorament personalitzat i expert