Programa d’Ajuts a Inversions en Eficiència Energètica i Energies Renovables – DACC

OBJECTE


Inversions per a la millora de l’eficiència energètica en edificis, naus i instal·lacions auxiliars d’explotacions agrícoles i ramaderes, així com la valorització energètica de fems i de biomassa agrícola.

BENEFICIARIS


A) Titulars d’una explotació agrícola o ramadera

B) Inversions col·lectives, agrupacions de persones físiques o jurídiques, que integrin un mínim de cinc titulars d’explotacions i qualsevol organització o associació de productors reconeguda, els membres dels quals siguin titulars d’una explotació agrícola o ramadera.

C) Consorcis o altra forma de col·laboració público-privada, sempres que les actuacions es destinin a un ús comú i en benefici d’explotacions agrícoles i ramaderes concretes.

TIPUS D’AJUT


Subvenció

QUANTÍA


ActuacióConcepteBeneficiarisImport
Actuació 1. Eficiència energètica en instal·lacions agrícoles i ramaderes


Actuació 2. Valorització energètica de fems i biomassa agrícolaPlantes de biogàs

Biomassa agrícola
a)
c) o inversions col·lectivesa)
c) o inversions col·lectives

50.000€
150.000€
260.000€
1.950.000€


975.000€
TERMINIS


Convocatòria: Des de la publicació de la convocatòria per les CCAA i fins el 30 de juny de 2023

Execució: Del 4 de novembre de 2021 fins el 31 de desembre de 2023

CARACTERÍSTIQUES

  • Inversió mínima
    • Actuació 1: 10.000€/projecte d’inversió
    • Actuació 2: 15.000€ / projecte d’inversió
  • Intensitat màxima de l’ajut:
    • Inversions de l’actuació 1: 30% del cost elegible
    • Inversions de l’actuació 2: 45% del cost elegible

Contacta amb nosaltres per rebre un assessorament personalitzat i expert