Llibre de l’edifici – Redacció de projectes de rehabilitació – AHC

OBJECTE


Ajuts a les despeses d’honoraris professionals de desenvolupament de projectes tècnics de rehabilitació integral d’edificis

BENEFICIARIS


 • Propietaris o usufructuaris d’habitatges unifamiliars aïllades o agruapdes en fila i d’edificis residencials d’habitatges col·lectius.
 • Administracions públiques, organismes i entitats de dret públic
 • Comunitats de propietaris o agrupacions de comunicades de propietaris
 • Propietaris, que agrupats, siguin propietaris d’edificis sense títol constitutiu de propietat horitzontal
 • Societats cooperatives

TIPUS D’AJUT


Subvenció

QUANTIA


 • Habitatges unifamiliars i edificis plurifamiliars de fins a 20 habitatges: 700€ més 60€ per habitatge.
 • Edificis plurifamiliars de més de 20 habitatges: 1.100€ més 40€ per habitatge. Subvenció màxima: 3.500€
 • Increment del 50% si no es compta amb una inspecció Tècnica de l’Edifici

TERMINIS


Convovatoria: Del 23 de maig de 2022 al 31 de desembre de 2022

Execucció: fins a 30 de juny de 2026

REQUISITS


 • Edificis finalitzats abans de l’any 2000
 • Al menys, 50% de la superfície sobre rasant, sigui d’us residencial d’habitatge
 • Es durà a terme un estudi de la gestió de residus que haurà de complir amb:
  • El 70%, en pes, dels residus de construcci´ó i demolició no perillosos es prepararan per a la seva reutilització, reciclatge i recuperació.
  • S’haurà de limitar la generació de residus en els processos de construcció i demolició

Contacta amb nosaltres per rebre un assessorament personalitzat i expert