Construcció d’habitatges en lloguer social energèticament eficients – AHC

OBJECTE


Promoció d’habitatges de nova construcció o rehabilitació d’edificis no destinats actualment a habitatge, sobre terrenys de titularitat pública.

BENEFICIARIS


  • Administracions públiques
  • Organismes públics
  • Entitats de dret públic
  • Empreses: públiques, público-privades:
    • Actuacions de col·laboraci´o público-privada a través de dret de superfície, concessió administrativa o altres negocis jurídics anàlegs

TIPUS D’AJUT


Subvenció

QUANTÍA


  • Màxim 700€ per m2 de superfície útil d’habitatge
  • Subevnció màxima 50.000€ per habitatge

TERMINIS


Convocatòria; pendent de publicació

Execució: fins a 30 de juny de 2026

REQUISITS


Es subevncionaran:

  • Promocions de nova construcció o procedents de la rehabilitació d’edificis no destinats actualment a l’habitatge, que es reserven al lloguer social o cessió en ñus durant un termini mínim, en ambdós casos, de 50 anys.
  • Només es consideraran les actuacions de rehabilitació que suposin un increment del parc públic d’habitatge en lloguer assequible

Contacta amb nosaltres per rebre un assessorament personalitzat i expert