AJUTS MINIMIS PER A LA PROMOCIÓ DE LES EXPORTACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES – DACC

OBJECTE


Ajuts a exportacions de les indústries agroalimentàries en activitats de formació i promoció comercial exterior per iniciar, incrementar o consolidar les expedicions de la Unió Europea i les exportacions a països tercers.

BENEFICIARIS


PIME que realitzi l’activitat de transformació/manipulació i comercialització de productes agroalimentaris a Catalunya.

TIPUS D’AJUT


Subvenció

QUANTIA


  • Màxim del 70% de la despesa subvencionable
  • Màxim de 10.000€ per beneficiari

TERMINIS


Convocatòria: Del 2 d’abril al 30 de setembre de 2022

DESPESES SUBVENCIONABLES


Les relacionades amb les activitats següents en l’àmbit de l’exportació:

a) Participació en fires i exposicions internacionals

b) Missions comercials directes o inverses

c) Campanyes publicitàries

d) Promocions en punt de venda

e) Presentació de producte

f) Material divulgatiu i de promoció. Informació i publicitat en revistes especialitzades, receptaris, catàlegs, llibres, Internet, punts de venda, no inclòs en campanyes publicitàries

g) Consultoria, formació i assessoramenet en l’àmbit de la comercialització internacional agroalimentària

h) Comerç electrònic destinat a l’exportació (pàgines web, catàlegs de productes i preus, venda en línia)

CARACTERÍSTIQUES


  • S’exclouen d’aquesta convocatòria les empreses de dimensió PIME que operin en el sector vitivinícola
  • Les despeses subvencionables hauran d’estar executades i pagades abans de la presentació de la sol·licitud.

Contacta amb nosaltres per rebre un assessorament personalitzat i expert