Ajuts a Projectes d’R+D+i en l’àmbit de la INDÚSTRIA CONNECTADA 4.0 – PIMES – MINCOTUR

OBJECTE


Ajuts a projectes d’R+D i d’innovació en l’àmbit de l’organització i processos que contribueixin a la transformació digital de les empreses industrials i a la millora de la seva sostenibilitat a conseqüència de la seva digitalització.

BENEFICIARIS


PIME pertanyents a les activitats de: Producció industrial CNAE 10 a 32, Valorització a escala industrial CNAE 38.3x; Complementaries a la producció Industrial CNAE 82.92, 52.10, 33, 35 o 36, serveis a la industria CNAE 71.12 y 71.20.

TIPUS D’AJUT


Préstecs o combinació de préstecs i subvencions.

QUANTIA


  • Finançament màxim del 80%.
  • Préstec: Amortització a 5 anys dels quals 2 de carència amb un interès fix del 0%.
  • Subvenció: 50% per petites empreses i 20% per mitjanes empreses amb un màxim de 200.000 € per empresa.

TERMINIS


Convocatòria: Del 25 d’abril al 17 de maig de 2022.
Execució: Màxim 24 mesos després de la resolució de concessió.

ACTUACIONS


Tipus de projectesRequisits
Recerca industrial i Desenvolupament experimental en:
• Projectes de simulació industrial (Digital twin, software).
• Disseny i fabricació additiva.
• Projectes de realitat augmentada, realitat virtual i visió artificial.
• Robòtica col·laborativa i cognitiva.
Certificat ENAC. Entre altres requisits, serà
necessari aportar en la sol·licitud un informe de
qualificació de les activitats del projecte, emesa
per una entitat de certificació acreditada per
“l’Entidad Nacional de Acreditación”.
Innovació en matèria d’organització i processos en:
Tots els anteriors més:
• Solucions d’intel·ligència artificial.
• Plataformes d’interconnexió de cadena de valor de l’empresa (software).
• Solucions per al tractament avançat de dades (software).
Validació preliminar en:
• Desenvolupament de proves de concepte i desenvolupaments inicials.

DESPESES FINANÇABLES


  • Aparells i equips de producció.
  • Infraestructura maquinària.
  • Despeses de col·laboracions externes exclusivament derivades del projecte.
  • Amortització de l’instrumental i equips indispensables (Projectes de validació preliminar).
  • Despeses de lloguer de l’equipament per a proves de concepte i desenvolupaments inicials.

Contacta amb nosaltres per rebre un assessorament personalitzat i expert