Ajuts a Plans d’Innovació i Sostenibilitat en l’àmbit de la Indústria Manufacturera – MINCOTUR

OBEJCTE


Impuls de plans de sostenibilitat i innovació en el sector industrial per tal de reactivar l’economia.

BENEFICIARIS


  • Societats amb personalitat jurídica pròpia que desenvolupin activitat industrial i no formin part del sector públic.
  • Societats mercantils en el capital social del qual, la participació, directa o indirecta, del sector públic sigui superior al 50% sempre que hagi desenvolupat aquestes activitats, al menys, durant un període de tres anys.

TIPUS D’AJUT


Préstec, subvenció o combinació d’ambdues.

QUANTIA


El finançament total, préstec nominal més subvenció, serà com a màxim el 80% sobre el pressupost finançable.

Subvenció
– Petita empresa: Màxim el 50% del pressupost finançable
– Mitjana empresa: Màxim el 20% del pressupost finançable
– Gran empresa: Màxim el 10% del pressupost finançable per a Projectes de Sostenibilitat i Eficiència energètica i, Projectes I+D. Com a màxim el 5% del pressupost finançable per a Projectes d’Innovació.
Préstec
– Import del préstec: En funció del Riesgo Vivo Acumulado sense superar 5 vegades els fons propis de l’entitat en l’últim exercici tancat. No podrà superar la xifra mitjana de negocis en els últims exercicis.
– Termini d’amortització: 10 anys, amb un termini de carència de 3 anys
– Tipus d’interès d’aplicació: Interès fix del 0%

TERMINIS


Convocatòria: Pendent de publicació

Execució: 24 mesos des de la resolució d’atorgament

DESPESES SUBVENCIONABLES


Línia d’investigació, desenvolupament i Innovació
– Costos de personal
– Costos d’instrumental inventariable
– Costos d’investigació contractual
Línia d’Innovació en Sostenibilitat i Eficiència Energètica
– Aparells i equips de producció
– Edificació (màxim 20%) i instal·lacions
– Actius immaterials
– Col·laboracions externes

CARACTERÍSTIQUES


  • Per projecte d’I+D serà necessària aportar el certificat ENAC
  • Pressupost mínim: 150.000€ per entitat i 50.000€ per projecte
  • Efecte incentivador: Despeses anteriors a la sol·licitud no imputables