Ajuts a consumidors electrointensius – MINCOTUR

OBJECTE


Ajuts a consumidors electrointensius per a la compensació del finançament per a la producció d’energia elèctrica a partir de fots d’energia renovable, cogeneració d’alta eficiència i compensació de l’extra cost en els territoris no peninsulars.

BENEFECIARIS


Empreses privades titulars d’un punt de subministrament o instal·lació, sempre que:

  • Estigui vàlidament constituïda en el moment de presentar la sol·licitud
  • Estigui en possessió del certificat de consumidor electrontensiu
  • En cada instal·lació o punt de subministrament, realitzi alguna de les activitats previstes CNAE 2009
  • Acreditar haver suportat els càrrecs en els preus del subministrament d’electricitat de l’any anterior

TIPUS D’AJUT


Subvenció

QUANTIA


Ajut màxim per a cada beneficiari: 85% del cost subvencionable

TERMINIS


Convocatòria: des del 9 de maig fins el 17 de juny de 2022

CARACTERÍSTIQUES


  • Mantenir l’activitat productiva durant un període de 3 anys a partir de la resolució de concessió
  • Disposar d’un sistema de gestió de l’Energia auditat i certificat abans del 18 de desembre de 2022
  • Abans del 31 de desembre de cada any, presentar un informe detallat de les mesures implantades
  • Acreditar la contractació d’almenys, un 10% del seu consum anual d’electricitat mitjançant instruments a termini, directe o indirectament, d’electricitat d’origen renovable amb una duració mínima de 5 anys (No aplicable a PIME)

DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA


73.603.229,28€

Contacta amb nosaltres per rebre un assessorament personalitzat i expert