1. PROGRAMA D’AJUTS A INVERSIONS EN SISTEMES DE GESTIÓ DE FEMS A LA RAMADERIA – DACC

OBJECTE


Inversions per a la millora de l’emmagatzematge exterior de dejeccions ramaderes, així com la millora de la gestió i aprofitament dels fems.

BENEFICIARIS


a) Titulars d’explotacions ramaderes amb consideració de PIMES.
b) Inversions col·lectives, agrupacions de persones físiques o jurídiques, i qualsevol organització o associació de productors reconeguda, que integrin, un mínim de cinc titulars d’explotació amb consideració de PIMES.
Canàries i Balears un mínim de tres titulars.
c) Consorcis o altres formes de col·laboració publico-privada, amb consideració de PIMES.
d) Centres gestors de fems amb consideració de PIMES.

TIPUS D’AJUT


Subvenció

QUANTÍA


ActuacióConcepteBeneficiariImport
Millora de l’eficiència
mediambiental de les
instal·lacions d’emmagatzematge exterior
de les dejeccions ramaderes.
Cobriment basses sense aprofitament energètic.a)100.000€
c) i d) o inversions col·lectives300.000r
Cobriment basses amb
aprofitament energètic en la pròpia granja
a)300.000€
c) i d) o inversions col·lectives900.000€
Millora de la gestió i
aprofitament dels fems.
a)300.000€
c) i d) o inversions col·lectives900.000€

TERMINIS


Convocatòria: Del 29 d’abril al 29 de juny de 2022.
Execució: De la data de sol·licitud i fins l’1 d’abril de 2024.

CARACTERÍSTIQUES


  • Inversió mínima de les actuacions subvencionables de 10.000 € per projecte.
  • Intensitat màxima dels ajuts: 50 % del cost elegible, 25% en cas de titulars d’explotacions ramaderes subjectes a la normativa sobre prevenció i control de la contaminació.
  • Ajut màxim per empresa i projecte d’inversió: 500.000 €.

Contacta amb nosaltres per rebre un assessorament personalitzat i expert