2. PROGRAMA D’AJUTS A LA TRANSFORMACIÓ INTEGRAL I MODERNITZACIÓ D’HIVERNACLES – DACC

OBJECTE


Inversions per a la transformació integral o modernització d’hivernacles.

BENEFICIARIS


a) Productors de verdures o flor tallada o planta ornamental sota hivernacle, que siguin titulars d’una explotació agrícola.


b) Inversions col·lectives, persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada, o sense personalitat pròpia, que integren un mínim de cinc titulars d’explotació, i qualsevol organització de productors de fruites i verdures,
cooperatives o societat agrària de transformació reconeguda i que els seus membre siguin titulars d’una explotació agrària de producció de verdures o flor tallada o planta ornamental sota hivernacle.

TIPUS D’AJUT


Subvenció

QUANTÍA


Intensitat de l’ajut: 40% del cost elegible per actuacions de tipus productiu i 65% del cost elegible per actuacions de tipus no productiu.

  • Per a beneficiaris a) màxim: 3.000.000 €.
  • Per a beneficiaris b) màxim: 15.000.000 €

TERMINIS


Convocatòria: Del 29 d’abril al 29 de juny de 2022.
Execució: De la data de sol·licitud i fins l’1 d’abril de 2024.

CARACTERÍSTIQUES


  • No podran ser beneficiaries els titulars d’explotacions que vulguin dur a terme la construcció d’un hivernacle ex novo.
  • Inversió mínima per actuacions de transformació integral: 160.000 €/hectàrea i per a actuacions de modernització: 100.000 €/hectàrea.
    • Intensitat màxima de l’ajut:
    • Inversions de tipus productiu: 40% del cost elegible.
    • Inversions de tipus no productiu: 65 % del cost elegible.

DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA


L’assignació pressupostària prevista per a cada programa, es distribuirà en tres anualitats: 2021, 2022 y 2023.
→ Assignació pel Programa d’ajuts a la transformació integral i modernització d’hivernacles: 120.000.000 €.

Contacta amb nosaltres per rebre un assessorament personalitzat i expert