3. PROGRAMA D’AJUTS A INVERSIONS EN EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I ENERGIES RENOVABLES – DACC

OBJECTE


Inversions per a la millora de l’eficiència energètica en edificis, naus i instal·lacions auxiliars d’explotacions agrícoles i ramaderes, així com la valorització energètica de fems i de biomassa agrícola.

BENEFICIARIS


a) Titulars d’una explotació agrícola o ramadera.
b) Inversions col·lectives, agrupacions de persones físiques o jurídiques, que integrin un mínim de cinc titulars d’explotacions i qualsevol organització o associació de productors reconeguda, els membres dels quals
siguin titulars d’una explotació agrícola o ramadera.
c) Consorcis o altra forma de col·laboració publico-privada, sempre que les actuacions es destinin a un ús comú i en benefici d’explotacions agrícoles i ramaderes concretes.

TIPUS D’AJUT


Subvención

QUANTIA


ActuacióConcepteBeneficiarisImport
Actuació 1. Eficiència energètica en
instal·lacions agrícoles i ramaderes.
a)50.000€
c) o inversions col·lectives150.000€
Actuació 2. Valorització energètica de
fems i biomassa agrícola.
Plantes de biogàsa)260.000€
c) o inversions col·lectives1.950.000€
Biomassa agrícola975.000€

TERMINIS


Convocatòria: Del 29 d’abril al 29 de juny de 2022.
Execució: De la data de sol·licitud i fins l’1 d’abril de 2024.

CARACTERÍSTIQUES


  • Inversió mínima:
    • Actuació 1: 10.000 €/projecte d’inversió.
    • Actuació 2. : 15.000 €/projecte d’inversió.
  • Intensitat màxima de l’ajut:
    • Inversions de l’actuació 1: 30% del cost elegible.
    • Inversions de l’actuació 2: 45 % del cost elegible.

Contacta amb nosaltres per rebre un assessorament personalitzat i expert