4. PROGRAMA D’AJUTS PER A L’APLICACIÓ DE L’AGRICULTURA DE PRECISIÓ I TECNOLOGÍES 4.0 EN EL SECTOR AGRÍCOLA I RAMADER – DACC

OBJECTE


Inversions per a l’adquisició de llicències de software, maquinària i equips agraris per a la millora de la gestió ramadera, millora del control i la qualitat en la recol·lecció, reducció de l’ús de químics i emissions de gasos
d’efecte hivernacle.

BENEFICIARIS


a) Titulars d’explotacions ramaderes i/o agrícoles que tinguin la consideració de PIMES.
b) Serveis agrícoles i ramaders; serveis forestals i els relacionats amb la pesca i l’aqüicultura amb consideració de PIMES.
c) Inversions col·lectives, agrupacions de persones físiques o jurídiques, que integrin un mínim de cinc titulars d’explotació sempre que tinguin la consideració de PIMES i qualsevol organització o associació de productors
reconeguda, els membres del quals siguin titulars d’una explotació agrícola i/o ramadera.
d) Consorcis o altra forma de col·laboració publico-privada, sempre que els projectes d’inversió es destinin a un ús comú i en beneficio d’explotacions concretes amb consideració de PIMES.

TIPUS D’AJUT


Subvenció

QUANTÍA


La quantia màxima serà de 300.000 €.

TERMINIS


Convocatòria: Del 29 d’abril al 29 de juny de 2022.
Execució: De la data de sol·licitud i fins l’1 d’abril de 2024.

CARACTERÍSTIQUES


  • No s’atorgaran ajuts a projectes sol·licitats quan la quantia del mateix no superi un import mínim de 5.000 €.
  • Intensitat màxima de l’ajut: 40 % del cost elegible.
  • L’adquisició d’un o vàries llicències de software, màquines i/o equips hauran de ser de nova adquisició i formar part del llistat que publicarà la Comunitat Autònoma.
  • La sol·licitud haurà de comptar amb una memòria descriptiva que inclourà l’avaluació por un tècnic sobre la
    compatibilitat de la maquinària amb les tecnologies presents en l’explotació.

DOTACIÓ PRESPOSTÀRIA


L’assignació pressupostària prevista per a cada programa, es distribuirà en tres anualitats: 2021, 2022 y 2023.
→ Assignació pel Programa d’ajuts per a l’aplicació de l’agricultura de precisió i tecnologies 4.0: 79.000.000 €.

Contacta amb nosaltres per rebre un assessorament personalitzat i expert