Programa de suport al Transport Sostenible i digital: convocatòria d’ajuts a empreses amb concurrència competitiva – MITMA

OBJECTE


Inversions per millorar l’eficiència del sistema de transport mitjançant la digitalització del sector i el recolzament als mitjans més sostenibles.

BENEFICIARIS


  • PIME
  • Gran Empresa

QUANTÍA


Actuació 1. Interoperabilitat ferroviàriaIntensitatImport mínim projecte
M1: Sistema Europeu de Gestió del Trànsit Ferroviari (ERTMS) a bord50%500.000€
M2: Accions que eliminin les barreres per a la interoperabilitat ferroviària40%00.000€
M3: Innovació i desenvolupament de l’eix de l’ample variable en locomotores.50% – 80%500.000€
Actuació 2. Foment de la intermodalitat del transport
M4: Construcció, adaptació, millora carregadors i terminals intermodals.40%200.000€
Actuació 3. Modernització de material ferroviari de mercaderies
M5: Renovació/adequació de vagons pel transport ferroviari de mercaderies, inclòs
el necessari per l’establiment de serveis d’autopistes ferroviàries.
50%2.000.000€
M6: Renovació o adequació de material tractor ferroviari amb altre material que
utilitzi combustibles alternatius (hidrogen o electricitat)
40%2.000.000€
Import màxim 15.000.000€
Actuació 4. Transport per carretera segur, sostenible i connectat
M7: Construcció i millora de zones d’aparcament segures per vehicles comercials i
serveis d’informació.
40%500.000€
M8: Serveis Intel·ligents de Transport pel sector de carreteres (ITS) en concessions
d’autopistes de peatge i altres serveis relacionats amb la seguretat i conservació de
les carreteres.
30% obres
50% estudis
500.000€ ITS/C-ITS
100.000€ sistema intel·ligent
il·luminació i millor seguretat
M9: Implantació de la infraestructura de reproveïment de combustibles alternatius
per a vehicles pesats en la xarxa de carreteres.
40%500.000€
M10: Renovació o adequació de mitjans i maquinaria per paviments sostenibles:
disminució de la petjada de carboni i sonorreductors.
40%60.000€
Actuació 5. Sostenibilitat del transport marítim i aeri
M11: Desplegament de combustibles alternatius en Ports i Aeroports.30% GNL
40 Hidrogen i
electricitat
1.000.000 € Ports
200.000 € Aeroports
M12: Tecnologies propulsives con energies alternatives en el sector marítim.40%100.000€
Actuació 6. Digitalització del transport
M13: Digitalització de serveis de transport de viatgers i mercaderies (nacional)40%100.000€

TERMINIS


Convocatòria: Del 2 de maig al 28 de juny de 2022 a les 17:00h.
Execució: Des de la presentació de la sol·licitud fins el 31 de desembre de 2025.

CARACTERÍSTIQUES


― Seran projectes finançables els projectes dins de les línies d’actuació següents:
a) Interoperabilitat en transport ferroviari de mercaderies.
b) Foment de la intermodalitat del transport.
c) Modernització de material ferroviari de mercaderies.
d) Transport per carretera segur, sostenible i connectat.
e) Sostenibilitat del transport marítim i aeri.
f) Digitalització del transport.
― Les actuacions hauran d’iniciar-se una vegada presentada la sol·licitud.
― Hauran de comptar amb un pla d’implantació que garanteixi la finalització abans del 31 de desembre de 2025.
― Necessari una Anàlisi Cost-Benefici que acrediti un benefici social net.
― Incompatibilitat amb altres subvencions.

Contacta amb nosaltres per rebre un assessorament personalitzat i expert