INVERSIONS EMPRESARIALS D’ALT IMPACTE – ACTIUS FIXES – ACCIÓ

OBJECTE


Ajuts a la creació d’ocupació i/o adquisició d’actius.

BENEFICIARIS


Empreses amb establiment operatiu a Catalunya.

TIPUS D’AJUT


Subvenció

QUANTÍA


ProjecteIntensitat d’ajutImport màxim ajut
Inversió en actius fixes amb incorporació d’una nova activitat o ampliació de la
capacitat productiva.
8%200.000€
Inversió en actius fixes en centres R+D+i.15%
Projectes estratègics per l’economia catalana: Implantació de noves empreses o
l’obertura de nous emplaçaments d’empreses presents.
8%1.500.000€

TERMINIS


Convocatòria: Del 18 de maig al 15 de setembre de 2022 a les 14:00h.
Execució: De l’1 de gener de 2022 i com a màxim el 31 de desembre de 2023.
Projectes estratègic per a l’economia catalana: De la sol·licitud de l’ajut i fins a un màxim de 2 any.

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES


Inversió en actius fixes amb incorporació d’una nova activitat o ampliació de la capacitat productiva. Projectes en centres
logístics: Només centres de matèries primeres o components destinats a una activitat industrial productiva o, projectes de
centres logístics de productes acabats. Despesa mínima acceptada: 2.000.000€.
Inversió en actius fixes en centres R+D+i. Establiments o àrees d’una empresa dedicades a la recerca, desenvolupament i/o
innovació. Despesa mínima acceptada: 500.000 €.
Projectes que suposin la implantació de noves empreses o l’obertura de nous emplaçaments d’empreses presents. Despesa
mínima acceptada: 5.000.000 €.
Requisits: S’haurà de crear un mínim 30 llocs de treball nets, a mantenir durant 3 anys des de la finalització del projecte.
Emplaçament del projecte en municipis concrets.

DESPESES SUBVENCIONABLES


― Actius materials: maquinària, equipament i instrumental de laboratori i instal·lacions de nova adquisició directament
vinculades al procés productiu i inversions que incorporin processos amb alt contingut tecnològic als equips ja existents.
― Actius immaterials: Inversió en transferència de tecnologia mitjançant l’adquisició de drets de patents, llicències, know-how o
coneixements tècnics no patentats i adquisició de software vinculat al procés productiu.
― Despeses d’auditoria.

Contacta amb nosaltres per rebre un assessorament personalitzat i expert