PROJECTES DE RECERCA INDUSTRIAL I DESENVOLUPAMENT EXPERIMENTAL – ACCIÓ

OBJECTE


Ajuts a projectes d’R+D amb l’objectiu de progrés de la tecnologia.

BENEFICIARIS


 • Empreses amb establiment operatiu a Catalunya amb un mínim de 2 anys de vida a la sol·licitud de l’ajut.
 • Desenvolupadors de tecnologia amb acreditació vigent TECNIO en cooperació amb l’empresa.

TIPUS D’AJUT


Subvenció

QUANTIA


Import màxim per projecte: 250.000 €.

Import màxim per a desenvolupadors TECNIO: 100.000 €.

TipologiaPetita empresaMitjana empresaGran empresaDesenvolupament TECNIO
Recerca industrial70%60%50%
Desenvolupament ex.45%35%25%100%
Auditoria100%

TERMINIS


Convocatòria: Del 4 de juny al 27 de juliol de 2022 a les 14:00h.
Execució: De la data de presentació de la sol·licitud i fins 3 anys després.

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES


 • Projectes de recerca i desenvolupament presentats d’alguna de les següents formes:
  – Projectes individuals d’una empresa.
  – Projectes en cooperació entre empreses (com a mínim una amb establiment operatiu a Catalunya).
  – Projectes en cooperació entre empreses i desenvolupadors TECNIO.

DESPESES SUBVENCIONABLES


 • Personal:
  Sol·licitant empresa:
  – Personal investigador, tècnic, auxiliar. Personal propi entre 10% – 80%.
  – Col·laboracions externes: Investigació o desenvolupament tecnològic contractual; enginyeria i disseny; assajos i proves de
  laboratori.
  Sol·licitant desenvolupador: La dedicació del personal podrà arribar fins al 100%.
 • Altres despeses directes d’R+D i despeses indirectes fins un 7% de despesa directa de personal subvencionable.
 • Auditoria. Fins a 1.500 €.

CARACTEÍSTIQUES


― Participació d’un o més socis internacionals amb un màxim del 70% de la despesa subvencionable acceptada del projecte.
― Despesa subvencionable acceptada: mínim 120.000 € (suma de les despeses entre l’empresa i el desenvolupador TECNIO).
― Projectes de cooperació: cap dels participants podrà participar en més d’un 70% de la despesa subvencionable acceptada
― Si es presenta més d’una sol·licitud es tindrà en compte la suma de totes les despeses subvencionables.

Contacta amb nosaltres per rebre un assessorament personalitzat i expert