PROGRAMES I PROJECTES DE RECERCA EN MATÈRIA DE GESTIÓ DE LA BIODIVERSITAT – FUNDACIÓ BIODIVERSITAT I MITECO

OBJECTE


Ajuts a programes i projectes de recerca en matèria de gestió de la biodiversitat per donar suport a projectes transformadors, basats en la ciència i en les solucions que proporciona la naturalesa per a impulsar la recuperació verda.

BENEFICIARIOS


  • Organismes públics de recerca.
  • Universitats públiques i els seus Instituts universitaris inscrits en el Registre d’Universitats, Centres i Títols.
  • Centres tecnològics i centres de suport a la innovació tecnològica sense ànim de lucre i d’àmbit estatal.
  • Altres persones jurídiques, públiques o privades, sense ànim de lucre que realitzin activitats d’R+D+I o generin coneixement
    científic o tecnològic.
  • Agrupacions de persones jurídiques, públiques o privades que duguin a terme activats objecte de l’ajut.

TIPUS D’AJUT


Subvenció

QUANTIA


Import màxim per sol·licitud: 300.000 €.
L’import màxim de l’ajut no podrà superar el 95% del total del pressupost del projecte presentat.
En el cas d’agrupacions, l’import màxim de cada entitat integrant no podrà superar el 95% del total del pressupost.

TERMINIS


Convocatòria: Del 20 de juliol al 13 d’octubre de 2022.
Execució: Del 15 de juliol de 2022 fins a 31 de desembre de 2025 (pròrrogues incloses).

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES


Projectes de recerca d’algunes de les següents línies:
▪ Transició energètica i biodiversitat terrestre i marina.
▪ Biodiversitat marina i espais marins protegits.
▪ Enfortiment de la infraestructura verda, la connectivitat i la restauració ecològica.
▪ Desertificació, degradació i restauració de terres.

COSTOS SUBVENCIONABLES


― Despeses de personal.
― Costos de viatges i manutenció.
― Despeses d’assistències externes.
― Costos de material inventariable.
― Costos de material fungible.
― Altres despeses que derivin de l’actuació subvencionada i que siguin necessaris per a la seva execució.

Contacta amb nosaltres per rebre un assessorament personalitzat i expert