Projectes singulars d’instal·lacions de Biogàs – IDAE

OBJECTE


Incentivar la realització de projectes singulars d’innovació en instal·lacions de biogàs.

BENEFICIARIS


 • Programa 1. Empreses; Universitats i centres privats d’R+D; consorcis i agrupacions empresarials; autònoms, comunitats d’energies renovables, comunitats ciutadanes d’energia i ESEs.
 • Programa 2. Qui no realitzi activitats econòmiques per la que ofereixi béns i /o serveis, incloent persones jurídiques públiques que no generin activitat econòmica.

TIPUS D’AJUT


Subvenció a fons perdut

QUANTIA


L’import de l’ajut serà la suma de l’Ajut Base i Ajut Addicional.

 • Ajut Base: serà el percentatge del cost subvencionable de cada tipologia d’instal·lació.
 • Ajut Addicional: a) repte demogràfic 5%; b) per grandària d’empresa (mitjana 10% i petita 20%)

TERMINIS


Convocatòria: des de les 9.00h del 12 de setembre fins a les 14.00 del 14 d’octubre de 2022.

Execució: de la data de la convocatòria i com a màxim fins a 31 de març de 2025 o el 30 de juny de 2025 per a projectes amb subvencions concedides per valor igual o superior a 1M€.

PROJECTES SUBVENCIONABLES


 • T1. Instal·lacions de producció de biogàs
 • T2 Instal·lacions d’aprofitament de biogàs
  • T2.1 Instal·lacions de producció de calor amb biogàs
  • T2.2 Instal·lacions de producció d’electricitat amb biogàs
  • T2.3 Instal·lacions de cogneració d’alta eficiència amb biogàs
  • T2. 4 Instal·lació de depuració fins a biometà.
  • T3. Instal·lacions de tractament del digerit en línia amb els princips d’economia circular.

CARACTERÍSTIQUES

 • Límit d’ajut per empresa i projecte de 15M€ i inversió mínima de 100.000€ per projecte.
 • Per a projectes de producció de biometà, acollit al programa d’incentius 1, únicament serà subevncionable la potència de la instal·lació no relacionada amb la producció de biometà per a transport que es destini a complir una obligació de subministrament o de mescla.
 • Es podrà presentar més d’un projecte singular subvencionable.

DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA


50 M€