Projectes de Xarxes de Calor i Fred amb Fonts d’energia renovable – IDAE

OBJECTE


Ajuts a projectes de xarxes de calor i/o fred que utilitzin fonts d’energia renovable de les tipologies:
a) Nova central de generació i nova xarxa de distribució.
b) Ampliació o substitució de central de generació existent.
c) Ampliació de xarxa de distribució i connexions existents.

BENEFICIARIS


 • Programa 1: Els qui realitzin alguna activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat, consorcis o agrupacions empresarials de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, amb o sense personalitat jurídica pròpia.
 • Programa 2: Els qui no realitzin activitats econòmiques per les quals ofereixin béns i/o serveis en el mercat, incloent entre aquests persones jurídiques públiques.

TIPUS D’AJUT


Subvenció a fons perdut

QUANTIA


Fins a 15.000.000 € per empresa i projecte, amb les intensitats següents:

Tipus de projectePrograma Incentius 1Programa Incentius 2
Nova central de generació i nova xarxa de distribució.

Ampliació/substitució de central de generació existent.

Ampliació de xarxa de distribució i connexions existents.
35%70%
 • Ajut addicional per la grandària d’empresa:
  • Mitjana empresa: 5%.
  • Petita empresa: 10%.
 • Ajut addicional per projectes situats en zones de repte demogràfic: 5%

TERMINIS


Convocatòria: Des de les 9:00h del 26 de setembre fins a les 14:00 hores del 28 d’octubre de 2022.
Execució: De la resolució de concessió fins a 30 de juny de 2026.

CARACTERÍSTIQUES


 • Efecte incentivador:
  • Programa 1: Actuacions no iniciades amb anterioritat a la data de registre de la sol·licitud d’ajuda;
  • Programa 2: Actuacions no iniciades amb anterioritat a la data de publicació en el BOE.
 • Compatibilitat amb altres ajuts per costos subvencionables diferents.
 • Necessària constitució de garanties en el moment de la sol·licitud.