PROGRAMES DEL PLA ESTATAL INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA I TÈCNICA D’INNOVACIÓ (AEI)

OBJECTE


Ajuts per a potenciar l’R+D+I mitjançant quatre programes i els seus respectius subprogrames.

BENEFICIARIS


▪ Persones físiques
▪ Organismes públics de recerca
▪ Universitats públiques i els seus instituts
▪ Entitats i institucions sanitàries públiques i privades
▪ Instituts de recerca sanitària acreditats
▪ Altres centres públics de R+D+i
▪ Centres Tecnològics i Centres de Suport a la Innovació
Tecnològica
▪ Altres Centres Tecnològics i Centres de Suport a la
Innovació Tecnològica
▪ Oficines de transferència de Resultats de Recerca
▪ Universitats privades amb activitat demostrada en R+D+I
▪ Centres privats R+D+I sense ànim de lucre
▪ Empreses
▪ Associacions empresarials sectorials i plataformes
tecnològiques i d’innovació

TIPUS D’AJUT


Subvenció, préstec, bestreta reemborsable o combinació d’aquestes.

QUANTIA


Segons convocatòria de cada programa.
― Fins al 100% de les despeses de l’actuació finançada per a la realització d’activitats no econòmiques d’organismes de
recerca.

TERMINIS


Convocatòria: Segons publicació de cada programa.

PROGRAMES


a) Programa Estatal per a Desenvolupar, Atreure i Retenir Talent
b) Programa Estatal per a Afrontar les Prioritats del nostre Entorn
c) Programa Estatal per a Impulsar la Recerca Cientificotècnica i la seva transferència.
d) Programa Estatal per a Catalitzar la Innovació i el Lideratge Empresarial

CARACTERÍSTIQUES


― Possibilitat de participar mitjançant associació de beneficiaris, en col·laboració o coordinació.
― Podran subcontractar-se les actuacions fins al 60% del pressupost finançable o, fins al 90% per a ajudes subjectes a
minimis.
― Garanties: Per a les ajudes concedides en préstecs que siguin superiors a 2.000.000 € per projecte. Es constituiran per
l’import de l’ajuda concedida.
― Compatibilitat amb altres subvencions sempre que l’import conjunt no superi el cost total de l’activitat finançada.

Contacta amb nosaltres per rebre un assessorament personalitzat i expert