INCENTIUS PER A LA MODERNITZACIÓ DE LES EMPRESES PRIVADES DE TRANSPORT,OPERADORS DE TRANSPORT I EMPRESES CARREGADORES(MITMA)

OBJECTE


Ajuts per a incrementar l’eficiència de les empreses i del sistema de transport mitjançant la digitalització, la sostenibilitat, la connectivitat, la renovació dels sistemes i la introducció de noves tecnologies en el sector.

BENEFICIARIS


 • PIME
 • Persona física que compleixi alguna de les següents condicions:
  a) Que sigui titular d’alguna de les següents autoritzacions en vigor a data de sol·licitud:
 1. Autorització de transport públic de mercaderies habilitant pel transport amb vehicles o conjunts de vehicles de més de 3,5 tn. de massa màxima, identificada amb la clau MDPE.
 2. Autorització de transport públic discrecional de viatgers en autobús, identificada amb la clau VDE.
 3. Autorització de transport públic de mercaderies, habilitant pel transport amb vehicles de fins a 3,5 tn de massa màxima, identificada amb la clau MDLE.
 4. Autorització d’operador de transport habilitant per a mitjançar en la contractació de transports públics de mercaderies, identificades registralment amb la clau OT.
  b) A la data de sol·licitud prestin servei públic de transport urbà en autobús i estiguessin exemptes de l’obtenció d’alguna de les autoritzacions de l’apartat a).
  c) Intervinguin en el procés de transport de mercaderies com s carregador/descarnadors o expedidor/receptor.

TIPUS D’AJUT


Subvenció

QUANTIA


TERMINIS


Convocatòria: Fins el 30 de juny de 2024. Pendent de convocatòria.

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES


Solucions de Modernització:
– Gestió de documents de control electrònics.
– Sistema de tacògraf intel·ligent de segona generació.
– Integració de documents de control electrònics en els
sistemes de gestió.
– Implantació de sistemes TMS/ERP.
– Implantació de sistemes SAE.
– Actualització de sistemes SAE.
– Ajuts als serveis de transport de viatgers.
– Implantació d’aplicacions per a reclamacions per mitjans
electrònics.
– Millora de sistemes de ticketing.

CARACTERÍSTIQUES


▪ Subjecció a minimis i al marc temporal.
▪ Efecte incentivador de l’ajut.
▪ Cada beneficiari podrà elegir fins a un màxim de 2 solucions de modernització.

PRESSUPOST


Total: 110.000.000 € – Catalunya: 18.021.903 €

Contacta amb nosaltres per rebre un assessorament personalitzat i expert