ca es

Patent Box

Incentius fiscals

Reducció en les rendes procedents de la cessió o transmissió d’actius intangibles

Incentiu fiscal per fomentar la transferència de coneixement i tecnologia

Requisits

  • Que l’entitat hagi creat l’actiu (25% del seu cost)
  • Que el cessionari utilitzi els drets d’ús o d’explotació en el desenvolupament d’una activitat econòmica
  • Tenir un contracte de cessió. En el cas que inclogui prestacions accessòries de serveis, s’haurà de diferenciar en aquest contracte la contraprestació corresponent als mateixos
  • Disposar de registres comptables
  • Seguretat d’aplicació: acord previ de valoració en relació amb els ingressos procedents de la cessió dels actius i de les despeses associades, així com de les rendes generades en la transmissió

Art 23. Ley 27/2014

Avantatges

Registres base imposable

Reducció en la base imposable de les rendes netes procedents de la cessió del dret d’ús o explotació

Creació actiu

Actius intangibles: Patents, dibuixos o models, plànols o fórmules o procediments secrets

Explotació econòmica

Possibilitat d’aplicació tan per cessió com per transmissió (entre entitats que no formen part d’un grup mercantil)

Contracte de cessió

Sense límit d’aplicació

Tens previst cedir o transmetre actius intangibles? Coneixes els avantatges fiscals del Patent Box?