ca es

Patent Box

Incentius fiscals

Reducció en les rendes procedents de la cessió o transmissió d’actius intangibles

Incentiu fiscal per fomentar la transferència de coneixement i tecnologia

Requisits

  • Que l’entitat hagi creat l’actiu (25% del seu cost)
  • Que el cessionari utilitzi els drets d’ús o d’explotació en el desenvolupament d’una activitat econòmica
  • Tenir un contracte de cessió. En el cas que inclogui prestacions accessòries de serveis, s’haurà de diferenciar en aquest contracte la contraprestació corresponent als mateixos
  • Disposar de registres comptables
  • Seguretat d’aplicació: acord previ de valoració en relació amb els ingressos procedents de la cessió dels actius i de les despeses associades, així com de les rendes generades en la transmissió

Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018

Avantatges

Registres base imposable

Reducció en la base imposable de les rendes netes procedents de la cessió del dret d’ús o explotació

Creació actiu

Actius Intangibles: Patents, models d´utilitat, certificats complementaris de protecció de medicaments i de productes fitosanitaris, dibuixos i models legalment protegits

Explotació econòmica

Possibilitat d’aplicació tan per cessió com per transmissió (entre entitats que no formen part d’un grup mercantil)

Contracte de cessió

Sense límit d’aplicació

Tens previst cedir o transmetre actius intangibles? Coneixes els avantatges fiscals del Patent Box?